Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Tandemová výuka

 

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme si v letošním školním roce vyzkoušely s kolegyní tandemovou výuku ve školní družině. Cílem tandemové výuky je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školní družiny v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky účastníků. Tandemové vzdělávání je společné vzdělávání, kdy oba pedagogičtí pracovníci vyučují ve vzájemné spolupráci. Spolupráce může mít různé podoby, role jednotlivých pedagogů se mohou střídat i v průběhu jedné vzdělávací jednotky. Součástí spolupráce je společné plánování, společná výuka a společná reflexe. Přítomnost dvou pedagogů v hodině nabízí možnost věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji. Přínos tandemové výuky- pedagogové společně výuku plánují, stanovují její cíle, volí vhodné metody k jejich dosažení. Společně hodinu realizují a na závěr vyhodnocují. Právě společné plánování a reflexe výukových hodin pomáhá pedagogům výuku zkvalitňovat a stávat se lepšími pedagogickými pracovníky.

 

Ukázka tandemové výuky

Nejprve proběhla příprava na hodinu- výběr tématu. Téma jsme zvolily“ Hurá- prázdniny.“ S kolegyní jsme připravily potřebné pomůcky a materiály pro výrobu koláže. Domluvily jsme se na rozdělení

žáků do skupin, rozfázování hodiny a rozdělení kompetencí obou pedagogů.

Hodinu jsme zahájily tím, že jsme žáky seznámily s tématem a co bude naším cílem. Přidělily jsme každému činnost, která odpovídala jeho schopnostem a možnostem. Nejprve namalovaly pozadí- moře, rybník…a mezitím než jim barvy zaschly, vybarvovaly připravené kartičky s letními obrázky, stříhali z časopisů a katalogu další materiál a obrázky, kterými chtěly na čtvrtku lepením detailu doplnit a následně dokreslily, co by se jim do koláže hodilo. My s kolegyní jsme pozorovaly, jak žáci pracují, jak mezi sebou komunikují, radí se a pomáhají si a podle potřeby jsme pomohly radou nebo navodily jak pracovat. Děti pracovaly s velkým nasazením. Byla vidět jejich nápaditost, fantazie, kreativita. Na konci se děti pochlubily svými pracemi, které jsme potom vystavily na nástěnku, aby je mohly vidět rodiče a ostatní děti.

Hodina nám velice rychle utekla, do práce se zapojily všechny děti a pracovaly s plným nasazením. S kolegyní jsme pozorovaly práci dětí, pomohly při práci nebo radou a následně zhodnotily celou práci. Výuka se nám velice líbila i dětem.